Услуги

ние предлагаме качество

Оценка за съответствие
Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието до Възложителя, съгласно чл.142 и чл.169, ал.1 от ЗУТ.
Строителен надзор
Упражняване на строителен надзор, съгласно чл.168 от ЗУТ, в хода на изпълнение на стоителните работи.
Технически паспорт
Съставяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на Наредба 5 за техническите паспорти на строежите и чл. 176а от ЗУТ.
Управление на проекти и договори
Иницииране, планиране и изпълнение на проекти. Контролиране на количеството и качеството на изпълнените работи. Управление на разходи и строителни графици.