Строеж: Многофамилна жилищна сграда, ул. „Орловска” № 87, жилищен блок „Дунав 1” – прилагане на енергоспестяващи мерки по НПЕЕМЖС

Община Габрово

„УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГАБРОВО: подобект № 2: „Габрово, „Осми март“ 24, вх. „Г“ и „Д“ – осъществен инвеститорски контрол. Сградата е с РЗП – 7 670 м2. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване с № ДК – 07-Г-9 / 12.06.2017 г.

  • Клиент: Община Габрово
  • Категория: строежи от високо строителство