Строеж: "Проектиране и изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства"

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура"

Договор за „Оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства“. Договорът е завършен с успешното получаване на 20 бр. разрешения за ползване от ДНСК към 10.07.2018 г.

  • Клиент: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура"
  • Категория: инфраструктурни строежи