Строеж: „Административна сграда – дежурен пункт на ПЕ Каспичан, Енергосекция „Горна Оряховица“

ДП НКЖИ

Договор за „Оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт на обект: „Административна сграда – дежурен пункт на ПЕ Каспичан, Енергосекция „Горна Оряховица“. Договорът е завършен с успешното получаване на Разрешение за ползване издадено от ДНСК с № СТ-05-689 / 08.06.2018 г.

  • Клиент: ДП НКЖИ
  • Категория: инфраструктурни строежи